Acords de la Junta General del dia 30 de novembre de 2018

En les pàgines següents podeu consultar els acords de la Junta General i els imports de les derrames acordades.

Acords Junta General

Anuncis de subhastes

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 20 de desembre de 2018 es realitzaran tres subhastes, procedint-se a l’alienació de diferents drets de reg.

A les 12.30 h. LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.019,66 € (Dipòsit previ 403,92 €). Expedient ECDP-2017-0034.

Jornada Tècnica de Referència

Basses de reg. Quines responsabilitats tenim?

Convocatòria Junta General

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 30 de novembre de 2018 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’última Junta General.

Sol·licituts d'aigua fora del reg d'estiu

Tal i com es va exposar en la circular sobre el "Prorrateig de l'aigua extra" no es pot demanar més aigua extra dins aquest any hidrològic.Totes les sol·licituts hauran de ser amb aigua corresponen als drets propis per aquest any hidrològic el qual acaba el 30 de setembre de 2018, es a dir, si ha sol·licitat ja tota l'aigua que li correspon pels drets que posseeix no en podrà sol·licitar més, malgrat que a l'oficina virtual ho pugui peticionar, en aquest cas la petició li serà denegada.

Pàgines