Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Avaluació del sobre A [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Error en anunci licitació ELOC-2016-0001

Havent-se detectat un error en la fórmula de valoració de l'oferta econòmica, aquesta s'ha corregit i substituït en l'Annex 6 - Criteris d'adjudicació [pdf] del plec de clàusules.

Anunci de licitació d'obra

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha obert concurs públic de licitació d'obra en tramitació ordinaria i procediment negociat amb publictat que podeu trobar a l'apartat de Licitacions obertes del perfil del contractant.

Anunci d'Adjudicació Directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 20 de juny de 2016 a les 13:00 h es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 13 de juny de 2016 a les 13:45 h es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa del lot no adjudicat.

Pàgines