Padró General de Regants

   D'acord amb l'article 28 de les Ordenances s'està procedint a la revisió i actualització del Padró General de Regants de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. En un principi s'havia donat de termini fins el dia 2 de febrer de 2018, però aquest termini està prorrogat fins al mes de març.

   En virtut de l'acord de la Junta de Govern del dia 25 d'octubre de 2017, tot aquell que no procedeixi a la revisió i actualització del Padró General de Regants no podrà fer ús de l'aigua fins que no compleixi amb aquest tràmit.

   A partir del dia 5 de febrer només es podrà efectuar aquesta revisió i actualització amb cita prèvia. Per tal de sol·licitar-la cal trucar a un dels telèfons de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (977 340 786 / 977 345 022 / 638 091 402).

Article 28:

   Per al major ordre i exactitud en els aprofitaments i repartiment dels cànons, així com per al degut respecte als drets de cadascun dels partícips de la Comunitat, aquesta tindrà al corrent un padró general de regants signat per cada partícip amb autentificació de signatura davant el secretari de la Comunitat o qualsevol altre fedatari públic, i degudament diligenciat pel secretari, on consti: la referència cadastral, l’extensió en hectàrees, la sèquia o canal i la presa per on pot rebre l’aigua, el nom del propietari de la terra, el nombre de drets que posseeix i l’assentiment fefaent del propietari de les terres conforme acata tot el preceptuat en les ordenances i reglaments de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

   Qualsevol modificació que pugui haver-hi respecte a aquest padró, els partícips s’obliguen a comunicar-la a la Comunitat.

Categoria: