Utilització de l'aigua provinent de les depuradores del Baix Camp

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes considera complex l’ús d’aigua
depurada al Sistema però s’avé a estudiar les solucions que es proposin.

Reus, 25 de març de 2019.- Davant la proposta que ha fet el GEPEC sobre la utilització de l’aigua provinent de les depuradores del Baix Camp i, especialment, de la depuradora de Reus per usos agraris, des de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes volem fer unes consideracions.

Primerament, la Comunitat de Regants està oberta a estudiar totes les propostes que suposin una millora en l’ús dels escassos recursos hídrics del territori i optimitzar-ne l’ús. Com a pagesos del Baix Camp coneixem molt bé i valorem el paper de la reutilització de l’aigua en les polítiques de sostenibilitat en tots els àmbits.

És necessari estudiar a fons qualsevol actuació orientada a donar sortida a aquest recurs procedent de la depuració d’aigües residuals, tenint present tots els aspectes necessaris de qualitat, d’ infraestructura, d’abast territorial, de cost i de regulació per avaluar la viabilitat de la proposta. La incorporació al Sistema Siurana-Riudecanyes d’aquests cabals d’aigua pot presentar un seguit d’inconvenients que s’haurien de resoldre abans de plantejar-ho com una solució als dèficits hídrics del Priorat i el Baix Camp.

Qualsevol solució ha de ser adequada per als usos actuals que té assignats la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i els seus membres i que conformen els seus drets. Això és ús agrari i consum de boca en alguns dels municipis que participen del Sistema, com és el cas de Reus. En tot cas cal garantir que el recurs obtingut té la qualitat suficient per a tots aquests usos i cal tenir present que la normativa actual impedeix l’ús d’aigua depurada per al consum de boca.

A més, la infraestructura actual del Sistema Siurana-Riudecanyes és integral i no permet distribuir cabals en funció dels diversos usos. No veiem viable, ara per ara, la incorporació de l’aigua depurada únicament per al reg, a més tenint en compte les pròpies limitacions legals en aquest aspecte.

La incorporació d’aquest cabal d’aigua provinent de la depuració al Sistema Siurana-Riudecanyes, tenint en compte els usos, s’hauria de fer en les condicions òptimes de tractament previ i en els punts idonis que permetessin una regeneració natural que millorés la qualitat de l’aigua, a més hauria d’anar acompanyat de les infraestructures necessàries i de la seva dotació pressupostaria, tant en inversió com en explotació, per fer ho possible.

La millor solució equivaldria a reutilitzar l’aigua tractada a partir de la presa del Pantà de Siurana, de manera que aquest recurs degudament condicionat pugui, a més, regenerar-se en el recorregut. Part d’aquest nou recurs alliberat provinent de les depuradores del Baix Camp, juntament amb les dels pobles del Priorat de la conca del Siurana, s’integraria al cabal ecològic estable de la conca del riu Siurana i al sistema Siurana-Riudecanyes.

En tot cas, qualsevol de les solucions que es proposin haurà de fer valdre els drets adquirits i vigents de la Comunitat i els seus membres, així com les infraestructures del Sistema que són el resultat de més de 100 anys d’inversions en el territori i el resultat dels esforços de totes les famílies i organismes que participen en la Comunitat.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 3.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159