Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 6de novembre de 2014 es va realitzar una subhasta on van quedar 3 lots per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa dels tres lots no adjudicats.

El preu mínim en adjudicació directa serà el tipus de subhasta en primera licitació en haver-se celebrat a la subhasta una sola licitació.

Les ofertes es presentaran en sobre tancat en l'Oficina de Recaptació, situada en el carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, en hores de 9:00 a 13:00. El sobre ha de contenir escrit signat per l'ofertant o representant amb poder suficient i bastant, en el qual degudament identificat, s'indiqui el preu de l'oferta per a l'adjudicació directa del bé o lot al que desitgi optar.

La Taula de subhasta acordà exigir als interessats en l'esmentat tràmit un dipòsit previ de 420,00 € per al lot 5, de 420,00 € per al lot 6 i de 210,00 € per al lot 8, que s'haurà de consignar mitjançant xec conformat o en efectiu i s'incorporarà a l'oferta i que es dipositarà en el moment d’entrega del sobre, amb l'advertiment que si resultessin adjudicataris i no satisfan el preu de remat en el termini establert a l'efecte, s'aplicarà l'import del dipòsit constituït a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels perjudicis que ocasioni la falta de pagament del preu d’adjudicació.

LOT 5 - 2 drets de reg. Preu de sortida: 2.107,00 € (Dipòsit previ 420,00 €). Data límit de presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2014 a les 13:00 h.

LOT 6 - 2 drets de reg. Preu de sortida: 2.107,00 € (Dipòsit previ 420,00 €). Data límit de presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2014 a les 13:00 h.

LOT 8 - 1 dret de reg. Preu de sortida: 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,00 €). Data límit de presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2014 a les 13:00 h.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/AAD-EECD-2013-0024.pdf

Categoria: