Anunci d'alienació per adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 1 de desembre de 2014 es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa del lot no adjudicat.

Les ofertes es presentaran en sobre tancat en l'Oficina de Recaptació, situada en el carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, en hores de 9:00 a 13:00. El sobre ha de contenir escrit signat per l'ofertant o representant amb poder suficient i bastant, en el qual degudament identificat, s'indiqui el preu de l'oferta per a l'adjudicació directa del bé o lot al que desitgi optar.

La Taula de subhasta acordà exigir als interessats en l'esmentat tràmit un dipòsit previ de 250,00 € que s'haurà de consignar mitjançant xec conformat o en efectiu i s'incorporarà a l'oferta i que es dipositarà en el moment d’entrega del sobre, amb l'advertiment que si resultessin adjudicataris i no satisfan el preu de remat en el termini establert a l'efecte, s'aplicarà l'import del dipòsit constituït a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels perjudicis que ocasioni la falta de pagament del preu d’adjudicació.

Expedient: EECD-2012-0018. LOT 1 - 2 drets de reg. Preu de sortida: 2.425,88 € (Dipòsit previ 420,00 €). Data límit de presentació d'ofertes: 12 de gener de 2015 a les 13:00 h. Per més informació a http://pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/AAD-EECD-2012-0018.pdf

Categoria: