Perfil del contractant

El perfil del contractant és l’espai de difusió de l’activitat de contractació, i té per finalitat garantir la transparència i l’accés públic a la informació de les licitacions.

En aquesta secció podeu accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert o negociat.

Aquests plecs s’estableixen per a l’adjudicació de contractes d’obra, subministraments i/o serveis.

A més, podreu consultar les contractacions programades pels propers mesos, els contractes adjudicats i l’estat en què es trobin, informació general, i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú de publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Aquesta informació es regeix per l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

 1. Instruccions generals
  1. Instruccions de contractació [pdf]
  2. Composició Mesa de Contractació Permanent [pdf]
  3. Catàleg de materials homologats per la Comunitat de Regants [pdf] [zip]
 2. Contractacions programades
  1. Obres
  2. Subministraments
  3. Serveis
 3. Licitacions obertes
  1. Obres
  2. Subministraments
  3. Serveis
 4. Contractes adjudicats
  1. Obres (5)
  2. Subministraments (4)
  3. Serveis