Transparència

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, és una Corporació de Dret Públic (Art. 82 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües), i per tant i d’acord amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Per això, aquesta pàgina web pretén garantir la transparència de l'activitat pública, garantir el dret a l'accés de les persones a la informació i documentació pública de forma fàcil, comprensible i gratuïta, i potenciar les bones pràctiques, amb l'objectiu que funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.