Acords de la Junta General Ordinària del dia 18 de juny de 2021

En la reunió de la Junta General Ordinària celebrada el dia 18 de juny de 2021 a les 19.43 minuts en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

 1. S’aprova la Memòria i Liquidació del pressupost d’explotació de l’exercici 2020 per 3.790 vots a favor, 0 vots en contra, 31 abstencions i 371 vots en blanc.
 2. S’admenten els nous regants compresos entre els traspassos núm. 11.135 i 11.349 per 3.749 vots a favor, 0 vots en contra, 57 abstencions i 386 vots en blanc.
 3. D’acord amb l’article 51 de les Ordenances i donat que nomès hi ha un candidat per lloc vacant a la Junta de Govern i del Jurat de Regs, queden nomentats, per ordre alfabètic:
  JUNTA DE GOVERN:
  • Na Silvia Laura Baroni Carballo.
  • N’Anton Marc Caparó Pujol.
  • En Josep Eloy Sans Llobet.
  • Na Judit Taberna Torres.
  JURAT DE REGS:TITULAR:
  • En Pere Pellicer Sastre.
  SUPLENT:
  • En Jordi Cervera Ferré.
 4. S’aprova l’acta de la sessió per assentiment.

Joan Llaberia Jové
President

Miquel-Àngel Prats i Fabra
Secretari

Documentació aprovada:
Memòria de l’exercici 2020 (Aprovació definitiva).
Liquidació del pressupost d’Explotació 2020 (Aprovació definitiva).
Acta aprovada de la Junta General Ordinària del 18 de juny de 2021.