Prorrateig de l’aigua extra. Estiu de 2022

D’acord amb el paràgraf segon de la Normativa General del Reg d’Estiu de 2022 s’ha hagut de procedir a prorratejar l’aigua extra donat que ha superat l’aigua deixada a disposició.

S’ha revisat i corregit, si ha fet falta, tal com s’estableix a l’article 10 dels Estatuts, que ningú hagi complementat, amb aigua extra, en més de 5 hores per Ha i presa la seva dotació de reg.

S’ha procedit a efectuar el prorrateig en funció dels drets que cadascú posseeix d’acord amb la següent fórmula i coeficients:

Aigua Extra = Hores totals d’aigua extra sol·licitada.
Hores Drets = Hores totals que corresponen als drets que es posseeixen.
Drets = Nombre de drets que es posseeixen.

Una vegada obtingut el Total hores extra assignades  s’ha començat per reduir les comandes de després del reg d’estiu i si no ni hi ha hagut prou o no se n’havia sol·licitat s’ha reduït la dotació del reg d’estiu.

Per tot això, no es pot demanar més aigua extra ni recuperar l’aigua deixada a disposició de la Comunitat dins aquest any hidrològic el qual acaba el 30 de setembre.

Així mateix, aquelles agrupacions o SAT que són comuners i que se’ls ha reduït la dotació sol·licitada, caldrà que efectuïn les reduccions als regants de les hores extra que elles han sol·licitat i no als regants que hagin sol·licitat l’aigua dels seus  drets, a no ser que hi hagi acceptació, expressa i fefaent, per part dels mateixos a qualsevol reducció.

LA JUNTA

Prorrateig d’aigua [pdf]