Acords de l’Assemblea Ordinària del dia 27 de maig de 2022

En la reunió de l’Assemblea Ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2022 a les 19.32 minuts en segona convocatòria es van prendre els següents acords:

  1. S’aprova, per unanimitat, la Memòria i Liquidació del pressupost d’explotació de l’exercici 2021.
  2. S’aprova, per unanimitat, la Liquidació del Pressupost d’Inversions de Trienni 2019-2021.
  3. S’admenten, per unanimitat, els nous regants compresos entre els traspassos núm. 11.391 i 11.467.
  4. S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió.

Joan Llaberia Jové
President

Miquel-Àngel Prats i Fabra
Secretari

Documentació aprovada:
Memòria de l’exercici 2021 (Aprovació definitiva).
Liquidació del pressupost d’Explotació 2021 (Aprovació definitiva).
Liquidació del Pressupost d’Inversions del Trienni 2019-2021 (Aprovació definitiva).
Acta aprovada de l’Assemblea del 27 de maig de 2022.