Anunci d'Adjudicació Directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 20 de juny de 2016 a les 13:00 h es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa del lot no adjudicat.

No hi ha preu mínim en l’adjudicació directa donat que s’han celebrat dues licitacions (art. 107.4.b del Reglament General de Recaptació).

Les ofertes es presentaran en sobre tancat a l'Oficina de Recaptació, situada en el carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, en hores de 9:00 a 13:00. El sobre ha de contenir escrit signat per l'ofertant o representant amb poder suficient i bastant, en el qual degudament identificat, s'indiqui el preu de l'oferta per a l'adjudicació directa del bé o lot a què desitgi optar.

La Taula de subhasta acordà exigir als interessats en l'esmentat tràmit un dipòsit previ de 150,00 € per al lot no adjudicat, que s'haurà de consignar mitjançant xec conformat o en efectiu i s'incorporarà a l'oferta i que es dipositarà en el moment d’entrega del sobre, amb l'advertiment que si resultessin adjudicataris i no satisfan el preu de rematada en el termini establert a l'efecte, s'aplicarà l'import del dipòsit constituït a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels perjudicis que ocasioni la falta de pagament del preu d’adjudicació.

LOT 1 - 1 dret de reg. Data límit de presentació d'ofertes: 20 de setembre de 2016 a les 13:00 h.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://www.pantaderiudecanyes.cat/docs/taulell/subhastes/2016/AD-EADP-2014-0003.pdf

Categoria: